Wednesday, July 8, 2009

اين نام و دشمنانشچامه ای در بهر ايران که چندی پيش سر هم کردم.شاد باشيد
بهر تو گويم من اکنون ,دشمن ايران زمين
اشکارا سام نشانی ميدهد تا لشکر دشمن ببين
من به رندی نام ايران را بقربانش روم
ول به پنهان ناسزا من بهر ان کورش دهم
من بباشم بچه ملا ,نام من سيد کذا
جد من درس خوارج خوانده در کرب و بلا
من به صد جد تخمم از قادص بود
دشمن کورش و دارا و اهورا پرس بود
من برايم فرق نيست مابين ايران و عراق
من بخوانم هر دو را امت ز واحد زير طاق
من اگر راهی شود ,اين نام را کرده دمر
برگزينم از برش نامی ز جدم ول عمر
من توانم بود پان ترکيست که شايد نام من قربان يوقول
جد من تخمک ز گرگان باشد و ايل مغول
من خوشم نايد که گويی جدم از ايران بود
از تبار اذر و اران و مهرافروز دين پاکان بود
کينه ای دارم فراوان بهر تاريخ کيان
بهر ان کورش و دارا و هر که بودش مهربان
من که تاريخم بباشد از نخست لخت و بری
پس کنم لوده چو فرهنگ اريايی و دری و پهلوی
کز ندارم کورشی کز نام او عيسی شنيد
ول ندارم من يه زرتشت کز که يونانی بديد
پس بشورم من ز نفرت بهر ان نام کهن
من بسازم من در اوردی يه تاريخی بره ان ترکمن
گر که دانم بابکان باشد ز بن ايرانيان
من دروغی گويم و بستم به نامش گرگکان
يا که شايد من بباشم امتی
نام من باشد يدالله يا غلام يا نعمتی
من ندانم اشکارا جد و آوادم کيه
آن زبان پيشينه و فرهنگ و دودمانم چيه
من فقط دانم که يادم داده اند از بچگی
گل بريزم بر سرم ,سينه زنم لبيک گويم جملگی
من امام غيب را کردم خودش پيغمبری
من بجايه ايزدان پرستش کنم حور و ضريح
چون نخواندم و ندانم بهر ايرانش ز جم
من چو بوزينه بخندم بهر پارسی گويش ال عجم
يا که شايد من بباشم يک چريک قربان علين
استالينيست خر سبيل کيسه کش رفيق لنين
من ادايه اينتلکت آرم که نام دوستم باشد فيدل
خاءنم من که دهم ان ميهنم به روسيه با جون و دل
من برايم ياد ان فرهنگ ايران همچو يک مشکل بود
چون گ ه ی نيستم خودم ,ايرانييت پشکل بود
يا که باشد نام من يک جاهدی مسعود نام
مريم و صغرا کنم خر و بيندازم به دام
من زنان صيغه کنم مغنع ببندم بر سرش
با سيا بازی بگويم من نباشم شيخکش
من بيارم لشگرم ان پرچم شير و کذا
گر که سی سال پيش کردم بهر تخ جمشيد و کورش ناسزا
پس بگويد بهر تو سام ,چامهٌ ان پير طوس
پند دادت يک هزار سالی گذشته چون ز دوست
کز ز اميزش ز تازی و ز ترکان و فروس
آيدت ايلی چو سان يک خر خروس
که نباشد او ز تازی يا ز ترکان يا فروس
او زند جفتک و قو قوولی کند همچون خروس

سام سام
کنون پند گيری ز سام سام همين
که او گويدت ساليان اينچنين
بيايد به روزی ز ويران زمين
ز فرياد ايرانيان راستين
به انبوه ان پرچمان ارغوان را بدست
که خواهند ايران ز ايين تازی برست
که گويند سيروس و کاوه و بابک تو را
ز جنبش ,درفش کاويانی به پا
نه شيخک پرستند, نه ال عبا
نه سردار قادص رضايي, و يا خاتمی الرضا
که انان بکندند سبز جامه از تن چنان
بپوشند سرخ جامگی بابکان زين پسان
بشورند ز بيداد ضحاک تازي, سيا لشگرش
بريدند مار ستمکار را از سرش
به فرياد گويند به مردم ز دنيا , انيرانيان
که زين پس اين سرزمين باشدش بهر ايرانيان
وزين گه ,ستم زندگی را به ايران بس است
زبان را و فرهنگ و نامان قادص ز ايران برست
هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش
کنون پرچمم باشدش کاويانی درفش
من اين خاک کردم ز فرياد کورش به خشم
که ويران دگر باره ايران شود بهر رستم و رخش

سام سام

6 comments:

SamSam said...

lol, I know, no worry, about these losers . justa buncha petty insignificant tokhmeh Arab hezbollahis .stupid and clueless as the rest of them ommaties..

cheers Babi jaan!!!

Kourosh Aryamanesh said...

Greetings SamSam
As you can tell I am new with this blogshpere. I waited to see who is who and am glad to get to know fellow patriots. I wonder how old this charachter is. It seems to me that for every area they have a response team.
Zendeh Bashi

SamSam said...

Kourosh buddy;
I dont know, in mid 50,s or something but she or others are not that important at all. you see , the reason they find me their most hated adversary on that site is not personal but due my kinda ideology. they can get along just fine with shahi, hezbollahi,commi or others but have a great problem with my kinda patriotism which is against the whole status quo ommatie culture of hafez,saadi and ajam bardegii...I say that we must uproot 1400 yrs of ommatie culture and bury those alien icons(except Ferdowsi & alike) and this comes as a threat to all of them & their core identity who either grew up under IRI rule or at some point sympathize with it. and since they cant tag me with their regular zio this or shahi that charges and i dont belong to no other group they get frustrated and start personal attacks..it,s more to do with frustration than substance..Even JJ sometimes gets fooled by these ommaties and delete or suppress my blogs and comments outta spite and pressure by the likes of these ommatie hooligans.(i was blocked once , thx to IRAQdokht).
In essence they are mad at me because I have deprived and denied them of their fake iranian identity and are correcting them on the true concept of Iran..

Cheers pal & God speed patriot!!!

Anonymous said...

down with them samsma khan
I.m sick of them and they get priviledged treatment by this site like i told babak before.
feels like a patogh for them."IRAQdokht" LOL so desrving cant stop laughing
you are the best

Minou ******

Kourosh Aryamanesh said...

Samsam
Yup. They are deleting stuff, I wish I didn't have to be involved with sustaining life so much. Not enough time to attack these people's intelligence if they have any. The fight goes on buddy
Zendeh Bashi

Anonymous said...

یک اووستاد ديدم که ملا بود رهبرش
خودش بود کودن تر از آن خَرش
چو امد بسوي بلاگم همی
گرفتست بوي بد اين بلاگم دمی
خودش بوي امت دهد چون روی بر برَش
ز بوي فضول لات و پسماندۀ امتي اشترش
که او خواند من را برادر به نام

Sam i fixed some words, if you do NOT mind!